Pagasivedu

Pagasiveo  tingimused M.K.Reis-X OÜ kaugliinibussides

Üldine

–   Pagasiveo tingimuste kehtestamisel lähtub M.K.Reis-X OÜ (edaspidi Vedaja) kehtivatest õigusaktidest.

–     Käesolevad  Tingimused avaldatakse Vedaja kodulehel aadressil http://www.reis.ee/. 

Pagasivedu

–      Reisijal on õigus tasuta vedada bussi salongis käsipagasit, mille ühiku mõõtmete (kõrgus + laius + sügavus) summa ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti liikumisabivahendeid, puudega isikute juht- või abikoeri, lapsevankreid ja -kärusid ning kohase puuri, kasti, suukorvi või rihmaga väikeloomi ja linde.

–    Käsipagas ei tohi häirida või ohustada bussijuhti ja reisijaid, takistada reisijate sisenemist, väljumist ja liikumist bussi salongis ning rikkuda reisijate riideid, nende pagasit või bussi salongi.

–    Reisija on kohustatud käsipagasi paigutama bussi lae all asuvasse riiulisse, istme alla või võtma sülle.

–      Bussi salongis veetava käsipagasi eest vastutab reisija.

–     Reisijal on õigus vedada bussi salongis väikeloomi. Väikeloomi tuleb hoida kogu reisi jooksul selleks kohaldatud suletavas kandamis (transpordipuuris, -kastis, -kotis või akvaariumis). Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja kandma suukorvi.

–      Reisija tohib kaasa võtta väikelooma tingimusel, et loom ja tema vedamiseks kasutatav kandam, on puhtad ning loom ei ohusta ega sega kaasreisijaid. Kandam ei tohi bussi salongis takistada ega häirida reisijate liikumist ja istumist. Väikeloomaga reisija on bussijuhi nõudmisel kohustatud istekohta vahetama.

–     Bussi salongis veetava väikelooma ja väikelooma poolt tehtava kahju eest vastutab väikelooma vedav reisija.

–   Väikelooma kandamile eraldi koha kindlustamiseks ja selle kasutamiseks tuleb reisijal osta väikeloomale täispilet. Nägemispuudega reisija juhtkoer sõidab tasuta.

–     Reisijal   on   õigus   bussi   pagasiruumis   vedada   pagasit   kuni 2 ühikut, kusjuures ühe ühiku kolme mõõtme summa ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg.

–     Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada pagasit, mis sisaldab hinnalisi esemeid näiteks elektroonikaseadmed (sülearvuti, fotoaparaat, mobiiltelefon vms), münte, väärtpabereid, kulda, hõbedat, juveele, kunstiteoseid või muid väärtasju. Vedaja ei vastuta sellise pagasi pagasiruumi võtmise eest. Reisija on kohustatud võtma sellise pagasi käsipagasina bussi salongi.

–     Erandkorras on võimalik bussi pagasiruumis vedada ülemõõdulist pagasit tingimusel, et pagasiruumi on eelnevalt paigutatud ülemõõdulise pagasita reisijate pagas. Mitme ülemõõdulise pagasi puhul paigutatakse kõigepealt esimesena tulnud reisija pagas.

–    Ülemõõduline pagas peab olema ohutult pakitud, et ei kahjustaks bussi pagasiruumi ja teiste reisijate pagasit (näiteks jalgratas peab olema pakitud spetsiaalsesse tugevdatud kotti või pappkasti).

–   Ülemõõdulise pagasi vastuvõtmine sõltub bussi pagasiruumi suurusest.

–     Bussi salongis ning pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit, mis võib ohustada teiste bussis sõitvate isikute tervist või vara ning määrida või muul viisil kahjustada ühissõidukit. Keelatud pagas on eelkõige radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning nõuetekohase pakendita ained ja asjad.

–   Pagasi, s.h. liikumisabivahendite, lapsevankrite ja –kärude, paigutamisel salongi või pagasiruumi ja sealt  väljavõtmisel tuleb reisijatel järgida bussijuhi korraldusi.

–    Pagasi võtab bussi pagasiruumis vedamiseks vastu ja väljastab sealt bussijuht. Reisijatel on keelatud avada ja sulgeda bussi pagasiluuke.

–   Vedaja vastutus pagasi eest algab hetkest, kui bussijuht on reisijalt pagasi pagasiruumis vedamiseks vastu võtnud ja lõpeb hetkega, kui bussijuht on selle reisijale väljastanud.

–    Vedaja ei võta bussiga vedamiseks vastu pagasit, mis ei kuulu ühelegi sama bussiga reisivale isikule (saatjata pagas). Vedaja ei vastuta saatjata pagasi eest.

–   Bussijuhi poolt bussi pagasiruumis vedamiseks vastu võetud pagasi kahjustumisest või pagasiruumist kaotsiminekust tekkinud kahju korral hüvitab Vedaja kuni 150 euro ulatuses reisija poolt esitatud ostutšekkide või muude, vedamiseks vastu võetud esemete väärtust piisaval määral tõendavate dokumentide alusel. Seda summat ületavate või piisavalt tõendamata nõuete puhul jätab Vedaja endale õiguse kahjuhüvitamisest keelduda

–     Kahjunõue tuleb Vedajale esitada kirjalikult e-posti või posti teel.

–  Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt Vedajale tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.

Väljavõtmata jäetud pagas

–   Vedaja hoiab väljavõtmata jäetud pagasit ja bussist leitud esemeid, välja arvatud kiirestiriknevaid aineid, “Võlaõigus-seadusega” sätestatud korras.